รับเงินจากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีหรือไม่

รับโอนเงินต่างประเทศ เสียภาษี

รับเงินจากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีหรือไม่?
ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า เงินที่ได้รับนั้นถือ เป็นรายได้รูปแบบไหน?
ผู้รับเงินอาศัยอยู่ในประเทศไทยถึง 180 วัน และนำเงินเข้ามาในปีภาษีนั้นด้วยหรือไม่


1. หากเป็นการรับเงิน ค่าจ้างทำงาน, การจำหน่ายสินค้า, ค่าลิขสิทธิ์

โดยทั่วไปแล้วรายได้ดังกล่าว จะต้องนำมาคำนวณ เพื่อเสียภาษีในประเทศไทยด้วย
หากเข้าเงื่อนไขครบทั้ง 2 องค์ประกอบดังต่อไปนี้:

  1. ผู้รับเงินอาศัยอยู่ในประเทศไทยเกิน 180 วันในปีภาษีนั้น
  2. ผู้รับเงิน นำเงินได้ดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทย ในปีภาษีเดี่ยวกันด้วย
  • ประเด็นที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมคือ ประเภทของเงินได้พึงประเมิน ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 8 ประเภท
  • และอนุสัญญาภาษีซ้อนของแต่ละประเทศ
  • ข้อมูลเพิ่มเติม: เว็บไซต์กรมสรรพากร

2. หากเป็นการรับเงินทั่วไปเช่น สามีโอนเงินให้ภรรยา, แม่โอนเงินให้ลูก

  • โดยทั่วไปแล้วการรับโอนเงินลักษณะดังกล่าว ไม่ถือเป็นรายได้ แต่เป็นการให้โดยเสน่หา
  • ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

* สิ่งสำคัญคือ จำเป็นต้องเก็บหลักฐานการทำธุรกรรมไว้ทุกครั้ง

  • หากเป็นเอกสารทางบัญชีควรเก็บไว้อย่างน้อย 5 ปี เพื่อป้องกันปัญหาย้อนหลัง
  • และหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรมสรรพากรโทร 1161

เรียนรู้เพิ่มเติม

แชร์บทความนี้

Scroll to top